Alapszabály

A Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetségének alapszabálya*

1.§
a/ A civil társaság neve: Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetsége (Röviden MUKESZ).
a civil társaság neve angol nyelven:
European Civil Association of Hungarian Journalists and Newspaper Makers (MUKESZ)

b/ A civil társaság székhelye: 8291 Nagyvázsony, Szigony u. 7.

2.§
A Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetsége civil társasági formában működő európai hatókörű szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti, kulturális és jogvédő szervezete azoknak a magyar nyelvű, valamint a Magyar Köztársaság területén megjelenő idegen nyelvű sajtóban tartalmi tevékenységet folytató természetes személyeknek, akik az alább következő célok megvalósítása érdekében, a vonatkozó jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseit elfogadva szövetkeztek.

A civil társaság célja különösen:

– a tagok és más, a nyilvánosság területén működő személyek munkájának segítése, elismertetése
– tagok jogos szakmai, jogi és erkölcsi érdekeinek védelme és képviselete
– a sajtószabadság érvényesülésének, a közéleti nyilvánosság erősödésének, a nyilvánosság erkölcsi tisztaságának elősegítése, védelme
– a szerzői jogok védelme
– a magyar nyelvű sajtó hagyományainak ápolása, megőrzése, terjesztése

3.§ A civil társaság tartalmi oldalról közvetlen elődjének tekinti a Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetsége Egyesületet

4.§ A civil társaság tevékenységét az Alapszabály, az Ügyrend és a jogszabályok előírása szerint végzi

A civil társaság pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

A civil társaság támogatást más személyektől, szervezetektől csak abban az esetben fogadhat el, ha ez nem veszélyezteti vagy korlátozza tagjainak szakmailag és erkölcsileg korrekt munkáját.

5.§
A civil társaság együttműködik más magyar és nemzetközi szervezetekkel a közös célok eléréséért.

6.§
A civil társaság tagsága:

a/ A civil társaság rendes tagja lehet állampolgársági megkötöttség nélkül minden olyan, a magyar nyelvű hagyományos és elektronikus sajtóban, valamint a Magyar Köztársaság területén megjelenő idegen nyelvű sajtóban tartalmi tevékenységet folytató természetes személy, aki részt kíván venni a civil társasági célok megvalósításában, elfogadja az alapszabályt, megfelel a tagfelvételi szabályzatban rögzített feltételeknek és felvételét a elektronikus taggyűlés támogatja.

b/ A civil társaság pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a civil társaságnak illetve a tagoknak biztosított anyagi vagy más támogatással segíti a civil társaság céljainak megvalósítását, de nem kíván közvetlenül részt venni a civil társaság életében, illetve ehhez nem rendelkezik az előírt feltételekkel, és felvételét az elektronikus taggyűlés megszavazza.

d/ A rendes tagok jogai, illetve kötelességei a civil társaságokről szóló törvényben megfogalmazottakon kívül
kötelessége:

– a civil társaság által kitűzött célokért való egyéni és közös cselekvés
– aktív részvétel a civil társaság életében

joga:

– tisztségviselő leváltásának, tag kizárásának vagy törlésének kezdeményezése
– a civil társaság képviselete azokban az ügyekben, melyekben erre megbízást kapott
– részvétel a civil társaság rendezvényein
– a civil társaság által kiadott “újságírói igazolvány” használata annak érvényességi ideje alatt.

e/ A pártoló tagok jogai, illetve kötelességei
kötelessége:

– a civil társaság által kitűzött célokért való munkálkodás
– a civil társaság munkájának segítése
– az általa felajánlott konkrét támogatás biztosítása

joga:

– részvétel a civil társaság rendezvényein
– tanácskozási joggal való részvétel a civil társaság közgyűlésein

g/ A tagsági viszony megszűnik:

– a tag halálával
– lemondással
– törléssel, amely
– a civil társasági életben több mint egy évig indokolatlanul részt nem vevő,
– az aktuális évre vonatkozó tagdíjat az év utolsó napjáig be nem fizető
– a tevékenységében beállt változások miatt a civil társasági tagság feltételeit már nem teljesítő taggal szemben alkalmazható
– kizárással, amelyet a civil társaság céljával ellentétes, vagy a civil társaságra káros tevékenység esetén alkalmazhat a az elektronikus taggyűlés két tag kezdeményezésére

7.§
a/ A civil társaság szervezete

– a civil társaság legfőbb szerve az elektronikus taggyűlés – a továbbiakban taggyűlés -, a tagok összességének elektronikus eszközökkel létrehozott fóruma, mely a két küldöttgyűlés közötti időszakban dönt az alapszabályban hozzáutalt ügyekben és más, az egész tagság véleményét igénylő olyan kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem rendel kizárólagosan a küldöttgyűlés döntési körébe. A taggyűlés fórumát olyan eszközzel – internet, videokonferencia, stb. – és módon kell megtartani, hogy minden tagnak lehetősége legyen a döntésekben való önálló és közvetlen részvételre, s a döntési folyamat utólag is ellenőrizhető, követhető legyen.

– az elnökség, amely a civil társaság ügyintéző és képviseleti szerve, 3 tagját – az elnököt és a két alelnököt a taggyűlés nyílt szavazással választja. A tagok egyszerű többségének döntése alapján titkos szavazás is elrendelhető. Nem lehet az elnökség tagja, aki vezető tisztséget töltött be olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -, amely az adózás rendjéről szóló 1991. évi XCI. tv. szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt meg, és a megszűnés óta nem telt el két év. Nem lehet az elnökség tagja, aki más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, ha annak alapító okirata más közhasznú szervezetnél vezető tisztség betöltését kizárja. Az elnökség megbízatása 3 évre szól, de a tagság egynegyedének kezdeményezése alapján a taggyűlés közben is visszahívhatja, ha az összes tag több mint 50 százaléka támogatja felmentésüket. Az új elnökség megválasztásáig a visszahívott elnökség ügyvezetőként látja el feladatait.

– a tagozatok a civil társaság tagjainak területi és szakmai alapon szerveződő csoportjai, melyek a kizárólagosan őket érintő kérdésekben önállóan tevékenykedhetnek, léphetnek fel. Egy-egy tagozat megalakítását a taggyűlés hagyja jóvá. Egy tag egyszerre több tagozat munkájában is részt vehet. A tagozatok működésének rendjét az Ügyrendben kell meghatározni.

– szakmai és alkalmi bizottságok, melyeket a taggyűlés hozhat létre egyedi feladatok elvégzésre, meghatározott jogkörrel.

b/ A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

– az alapszabály elfogadása, módosítása
– a civil társaság más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása
– a civil társaság Ügyrendjének megalkotása
– a tagfelvételi szabályzat elfogadása
– új tagok felvétele
– tagsági viszony megszüntetése törléssel vagy kizárással
– az elnökség megválasztása, visszahívása
– tagozat megalapításának jóváhagyása
– alkalmi bizottságok létrehozása
– az elnökség éves beszámolójának elfogadása

e/ A taggyűlés működése

– fórumait szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja
– a taggyűlést az elnök hívja össze;
– az ülések nyilvánosak; zárt ülést lehet tartani bármely tag kezdeményezésére, ha a határozatképes taggyűlésen a többség ezt támogatja
– a taggyűlést össze kell hívni, ha azt bármely elnökségi tag, vagy a tagok egytizede az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi
– a taggyűlés egy-egy döntése akkor érvényes, ha a tagok több mint 50 százaléka állást foglal a feltett kérdésben
– taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, de egy-egy kérdésben valamely tag javaslatára egyszerű szótöbbséggel úgy dönthet, hogy az adott kérdés eldöntéséhez az egyszerű szótöbbségnél nagyobb támogatás szükséges
– A taggyűlés lefolyását dokumentáló iratokat – a zárt ülések és a személyes adatok kivételével – a civil társaság honlapján közzé kell tenni. A védett személyes adatok körébe nem értendő bele a tag neve és a szervezetben viselt tisztsége.
– a taggyűlés működésével kapcsolatos további kérdéseket az Ügyrendben kell szabályozni.

f/ Az elnökség hatásköre, feladatai, működése

– a civil társaság tevékenységének szervezése
– a működéssel kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése, a munka irányítása
– az elnökség működésével kapcsolatos további kérdéseket az Ügyrendben kell szabályozni.

8.§
A civil társaság képviselete

a/ A civil társaságot általában az elnök képviseli. Az elnök esetenként valamely alelnököt vagy bármely tagot is megbízhat a civil társaság képviseletével.
b/ A területi és szakmai tagozatok, valamint a taggyűlés által létrehozott szakmai és alkalmi bizottságok, illetve azok képviselői az Ügyrendben és a taggyűlés által meghatározottak szerint képviselhetik a civil társaságot az adott kérdésben.
c./ A civil társaság nevében kötelezettséget az elnök vállalhat. A civil társaság hivatalos jegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott civil társasági név mellé az elnök önállóan írja a nevét, a hiteles aláírási nyilatkozatának megfelelően.

9.§
A civil társaság gazdálkodása

A civil társaság nem folytat semmilyen gazdálkodást. Az esetlegesen anyagi kötelezettséggel járó ügyekben minden tag személyesen intézi a pénzügyeket.

10.§
Az alapszabályt a civil társaság alakuló közgyűlése a 2012. december 27-én elfogadta.

Veszprém, 2012. december 27.

Győrffy Árpád
elnök sk.

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár